Lato bez covidowych restrykcji

Lato bez covidowych restrykcji

1 lipca br. w Polsce zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. To koniec noszenia maseczek w poradniach, szpitalach i przychodniach. Wraca za to obowiązek wykonywania badań przed rozpoczęciem pracy i badań okresowych u lekarzy medycyny pracy. O czym jeszcze należy pamiętać?

16 maja 2022 roku w Polsce został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Rok później, Główny Inspektor Sanitarny złożył do Ministra Zdrowia wniosek o odwołanie tego stanu z uwagi na spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także malejącą liczbę zgonów i hospitalizacji. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z epidemią na obszarze Polski. Oto najważniejsze zmiany:

 1. Z powrotem konieczne będzie usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby, które wymagać będzie przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego. W czasie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wystarczające było „należyte” usprawiedliwienie niestawiennictwa.
 2. Wróci obowiązek kierowania pracowników na badania okresowe do lekarzy medycyny pracy. Po odwołaniu stanu zagrożenia, pracownik ma 180 dni na wykonanie zawieszonych badań. Szykują się więc spore kolejki przed gabinetami medycyny pracy…
 3. Pracodawcy będą musieli przeprowadzić szkolenia okresowe w dziedzinie BHP w terminie 60 dni po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 4. Rozprawy zdalne w sądach będą mogły być przeprowadzane jeszcze rok po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 5. Zniesiony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa w przychodniach, poradniach i szpitalach. Wcześniej z tego obowiązku zostały zwolnione tylko apteki.
 6. Zniesiony zostanie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 osób wykonujących zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osób wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach inne niż wykonywanie zawodu medycznego. Dotyczy to również osób zatrudnionych oraz realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego oraz posiadania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID-19.
 7. Termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie już powiązany ze stanem zagrożenia epidemicznego. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które traciłyby ważność 31 grudnia 2020 roku (czyli w czasie stanu epidemii) zachowają ją do 31 grudnia 2023 roku. Natomiast orzeczenia, których ważność upływałaby w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (nadal trwał stan epidemii) zachowają ją do 31 marca 2024 roku. Z kolei orzeczenia tracące swą moc od 1 stycznia 2022 roku będą ważne aż do 30 września 2024 roku. (Te rozwiązania wprowadza Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, a dokładnie art. 23, który wejdzie w życie 6 sierpnia 2023 r.)
 8. Do 3 miesięcy od odwołania stanu epidemicznego zniesiona zostanie dopuszczalność zlecania pracownikom pracy zdalnej w związku z zagrożeniem epidemicznym.
 9. Pracodawca w terminie przez siebie wskazanym, nie będzie mógł kierować pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych.
 10. Zniesiony zostanie obowiązek przetwarzania danych osobowych związanych z COVID-19 w systemie teleinformatycznym. Oznacza to, że dane osób, które podlegają kwarantannie, izolacji, które poddały albo nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, osób które zostały zobowiązane do wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 nie będą mogły być udostępnianie określonym instytucją.
 11. Nie będą już obowiązywały przepisy dotyczące zlecania przez podmioty lecznicze, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Sanitarnej testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wszystko to oznacza, że wracamy do normalności i będzie to pierwszy od 2019 roku sezon urlopowy bez obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z koronawirusem.